Zmena neplatcu na platcu DPH

Zmena neplatcu na platcu DPH
Postup zmeny na platcu DPH má niekoľko krokov:

  • Upravenie pobočky
  • Upravenie sadzby DPH produktov
  • Upravenie cien produktov
  • Upravenie sadzby DPH pre spôsoby dopravy a platby

Upravenie pobočky

Prvým krokom je upravenie pobočky v NASTAVENIA/POBOČKY. Na záložke Fakturačné údaje vyberte v položke Status DPH - Platca DPH a vyplňte predvolenú sadzbu DPH.

upravit pobocku

pozor Po aktivácií DPH a nastavení predvolenej sadzby sa nám v detaile produktov a v spôsoboch platby a dopravy zobrazili kolonky pre vkladanie sadzby DPH.

Upravenie sadzby DPH produktov

Sadzbu DPH pre jednotlivé produkty môžete upraviť viacerými spôsobmi.
Prvým je úprava priamo v administrácií stránky, kedy otvoríte detail každého z produktov a na záložke cena vyplníte sadzbu DPH.

upravit produkt

tip Jednoduchším spôsobom úpravy sadzby dane je export produktov do XLS a nastavenie rovnakej hodnoty pre všetky produkty súčasne.

Postup:

1. Vyexportujte všetky produkty cez NASTAVENIA / IMPORT/ EXPORT / SPRIEVODCA / EXPORT / XLS / PRODUKTY
2. Vyexportovaný súbor uložte na disk a otvorte v preferovanom tabuľkovom procesore.
3. Všetky hodnoty v stĺpci tax zmeňte na vami požadovanú hodnotu.

Pred úpravou

tabulka 1

Po úprave

tabulka 2

4. Takto upravený súbor uložte a naimportujte do sekcie SÚBORY v administrácií stránky.
5. Súbor naimportujte pomocou importu v NASTAVENIA / IMPORT/ EXPORT / SPRIEVODCA / EXPORT / PRODUKTY

Po úspešnom naimportovaní by sa mala v administrácií v detaile každého produktu na záložke cena zobrazovať Sadzba DPH 21%

Upravenie cien produktov

Ak chcete dosiahnuť, aby ceny produktov s vami nastavenou DPH boli rovnaké ako pred nastavením DPH, bude nutné aby ste všetky ceny znížili o daň.


Postupovať môžete opäť dvoma spôsobmi. Zmenou priamo v detaile produktu na záložke Cena, alebo pomocou importu. Výhodou importu je opäť hromadná úprava cien namiesto počítania ceny pre každý produkt zvlášť.

Postup:


1. Vyexportujte ceny produktov cez NASTAVENIA / IMPORT/ EXPORT / SPRIEVODCA / EXPORT / XLS / CENY.
2. Vyexportovaný súbor uložte na disk a otvorte v preferovanom tabuľkovom procesore.
3. Kliknite pravým tlačítkom myši na písmeno stĺpca v ktorom sa nachádza parameter price (v tomto prípade klikneme na písmeno H) a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Vložiť. Táto operácia vám vloží prázdny stĺpec pre údaje vľavo od vami zvoleného stĺpca.

tabulka 3

4. Teraz je nutné aby ste do prázdneho stĺpca vypočítali cenu bez DPH. To spravíte tak, že si kliknete vedľa prvého políčka s reálnou cenou.

tabulka 4


a postupujte nasledovne:


a) Napíšete =
b) Kliknete na cenu ktorú chcete vydeliť

tabulka 5


c) Napíšete /
d) a nakoniec ako číslo dosadíte tvar 1,sadzba dane. Vo vašom prípade rátate so sadzbou 21%, takže číslo bude 1,21. Ak by ste rátali so sadzbou 20%, hodnota bude 1,20

Obsah bunky bude vyzerať podobne ako na obrázku:

tabulka 6

5. Stlačíte Enter a dva krát kliknete na pravý dolný roh označenej bunky, čím skopírujete vzorec pre celý stĺpec tabuľky.

tabulka 7

6. Výsledkom je celý stĺpec s prepočítanými hodnotami. Následne je nutné, aby ste tento stĺpec previedli na čísla bez vzorcov. To spravíte nasledovne:


a) Označíte si celý stĺpec s hodnotami kliknutím na písmeno stĺpca (v tomto prípade H).

tabulka 8

b) Kliknete pravým tlačítkom myši na niektorú z buniek a dáte kopírovať.

tabulka 9


c) Opäť kliknete na prvú prázdnu bunku pravým tlačítkom myši a z možností prilepenia vyberiete druhú možnost – Prilepiť ako hodnoty.

tabulka 10

7. Ak ste postup dodržali, budete vidieť, že jednotlivé bunky v stĺpci už majú číslo a neobsahujú vzorec.

tabulka 11

 

8. Pôvodný stĺpec price odstránime a nový stĺpec nazvete price.

tabulka 12

9. Tabuľku uložíte a naimportujete do systému cez NASTAVENIA / IMPORT/EXPORT / IMPORT / CENY.

Po úspešnom importe budete mať v eshope všetky produkty prerátané tak, že ich cena s DPH 21% bude rovnaká ako vaša pôvodná cena pred úpravami.


Upravenie sadzby DPH pre spôsoby dopravy a platby

Nevyhnutnou súčasťou celého prechodu na platcu DPH je v neposlednom rade úprava ostatných prvkov, ktoré sa vám generujú do faktúry. Ide o spôsoby dopravy a platby.

To vykonáte tak, že pôjdete do NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / DORUČENIA. Tu otvoríte každý zo spôsobov doručenia a nastavíte ich cenu s DPH na rovnakú hodnotu ako tomu bolo pred zmenou.

upraviť doručenie

pozorUPOZORNENIE: Je nutné upraviť aj dopravy a platby s cenou 0, inak by vám na faktúre zobrazovalo súčet dane 21% a súčet dane 0% a pri doprave zadarmo daň vo výške 0%.

Zobrazenie DPH na stránke

Posledným bodom, ktorý môžete po zmene na platcu DPH upraviť je zobrazenie cien s/bez DPH. Nastavenia nájdete v NASTAVENIA / PRODUKTY / VŠEOBECNÉ / CENY. V okne si viete upraviť, akú cenu chcete zobrazovať na stránke produktu, v anotáciách produktu, v objednávke a v administrácií.

ceny