Povinnosti podnikateľa pri tlačení reklamných materiálov

S účinnosťou nového zákona o odpadoch (79/2015 Z. z.) sa zmenilo pre podnikateľov niekoľko povinností. Netýkajú sa len tých, ktorí podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj bežných podnikateľov. Za výrobcu neobalových výrobkov sa tak po novom môže považovať aj bežný podnikateľ, ktorý sa rozhodne vytlačiť vizitku, reklamný leták, propagačný materiál či brožúru.

 

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je určený na balenie, odpad z neho skončí v komunálnom odpade a je vyrobený z papiera, plastu, skla alebo viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky. Zoznam neobalových výrobkov je možné si pozrieť v prílohe č.16 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

V praxi tak môže byť neobalovým výrobkom najčastejšie reklamný leták, firemný katalóg, vizitka, kalendár, brožúra, kniha, noviny, časopisy a podobne.

 

Ak sa chcete vyhnúť pokutám (1200 € - 120 000 €) zo strany príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, tak máte v podstate dve možnosti:

 • Reklamné a propagačné materiály si necháte vytlačiť v špecializovanej firme na to určenej a zbavíte sa niektorých povinností zo strany zákona

 V tomto prípade odporúčame skontrolovať, či daná firma je riadne zaregistrovaná a spôsobilá na výrobu neobalových výrobkov z pohľadu zákona. V prípade, že firma, v ktorej si dáte vytlačiť reklamné letáky, vizitky, brožúry a podobné propagačné materiály poskytované zákazníkom, nebude zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov, vzťahujú sa na vás všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov. To znamená rovnaké povinnosti ako keby ste si tieto propagačné materiály vytlačil na vlastnej tlačiarni.

 • Reklamné a propagačné materiály si budete tlačiť sami na vlastnej tlačiarni

Ak tieto materiály budete daľej poskytovať zákazníkom (aj potenciálnym), tak budete podľa zákona považovaný za výrobcu neobalových výrobkov

Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov

Budete povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviediete na trh. Túto povinnosť si však nesmiete plniť individuálne, ale za poplatok výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Je to firma zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov aj z neobalových výrobkov pre viacerých podnikateľov a zaistí ekologickú likvidáciu napr. vašich letákov. Vybrať si môžete len z firiem, ktoré majú na činnosť povolenie od Ministerstva životného prostredia a sú uvedené na príslušnom zozname.

Podľa § 27 ods. 4 zákona o odpadoch si ďalej musíte splniť povinnosti:

  • zaregistrovať sa v Registri výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať zmeny registrovaných údajov
  • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi odpadu z neobalových výrobkov
  • zabezpečiť nakladanie s odpadom z neobalových výrobkov v rozsahu a spôsobom uvedenom v § 73 až 75  zákona o odpadoch
  • informovať konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a to spôsobom uvedeným vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
  • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s § 73 ods. 7 zákona o odpadoch na základe údajov, ktoré zverejní Ministerstvo životného prostredia SR na svojej internetovej stránke do 30. apríla
  • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do odpadu z neobalových výrobkov z obce, v ktorej zodpovedá za odpad z neobalových výrobkov

 

 Zápis do registra výrobcov neobalových výrobkov

Pred uvedením neobalového výrobku na trh musíte doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov . K tejto žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy s firmou zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov. Pokiaľ podnikateľ nie je zapísaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov, nesmie uvádzať neobalový výrobok na trh. Zápis výrobcu neobalových výrobkov do Registra výrobcov neobalových výrobkov sa vykoná do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.