One Stop Shop (OSS)

One Stop Shop (OSS) alebo osobitná úprava dane uvádza novelou zákona o DPH (Zákon č. 222/2004 Z.z.) do praxe dobrovoľné osobitné úpravy DPH pre registráciu v štátoch EÚ. Zmeny platia od 1. 7. 2021.

Ak tovar zo svojho e-shopu predávate zákazníkom do ďalších členských štátov EÚ, pričom ročný obrat v danej krajine dosahuje sumu nad 10 000 €, vzniká vám povinnosť registrovať sa ako platca DPH v danej krajine.

Nastavenie OSS v systéme INTEO

OSS sa v systéme nastavuje samostatne pre každú pobočku. OSS pre danú pobočku môžete zapnúť v sekcii Nastavenia > Pobočky > názov pobočky > záložka Fakturačné údaje. Pre aktiváciu je potrebné zakliknúť políčko DPH - registrovaný pre OSS:

Aktivácia OSS pre pobočku

 

Po aktivácii OSS sa sprístupní nové nastavenie v sekcii Nastavenia > Objednávky > Všeobecné > časť Fakturácia. V poli Pri fakturácii cudzej EU DPH je možné vybrať jednu z možností, ktorá ovplyvní spôsob, akým sa uplatňuje DPH v prípade nákupu spotrebiteľov z iných štátov EU:

1. pokračovať so spracovaním automaticky - táto možnosť zabezpečí, že pri objednávke maloobchodného zákazníka z inej krajiny EU, akou je domovská krajina fakturujúcej pobočky, sa automaticky uplatní namiesto domácej DPH sadzba DPH danej krajiny. Systém aktualizuje sadzby DPH automaticky.

Príklad:

ak máte fakturujúcu pobočku nastavenú v krajine Slovensko, máte aktívne OSS, sadzbu DPH nastavenú na 20 % a bude u vás nakupovať zákazník do Česka, systém pri objednávke automaticky upraví sadzbu DPH z 20 na 21 %.

2. Počkať na môj zásah - manuálne skontrolovať sadzby dane - táto možnosť zabezpečí, že objednávka bude dokončená s pôvodne nastavenou DPH pre produkty. Pri objednávke maloobchodného zákazníka z inej krajiny v EU uvidí zákazník informáciu, že objednávka nebola spracovaná automaticky. Administrátor uvidí v administrácii takúto objednávku označenú červeným podfarbením a bude odblokovaná až po otvorení a následnom uložení v administrácii.

Príklad:

ak máte fakturujúcu pobočku nastavenú v krajine Slovensko, máte aktívne OSS, sadzbu DPH nastavenú na 20 % a bude u Vás nakupovať zákazník do Česka, systém pri objednávke uplatní pôvodnú sadzbu 21% a informuje zákazníka o zablokovaní objednávky.

OSS fakturácia

Ako systém určí sadzbu DPH pre OSS?

V systéme sa prihliada na krajinu nastavenú v objednávke. Aby OSS fungovalo správne, je potrebné aktivovať políčko Krajina v Nastavenia > Adresy pre jednotlivé jazykové verzie. Sadzba DPH sa potom určí zo sadzobníka systému pre danú krajinu. DPH pre jednotlivé krajiny nie je možné meniť, v systéme sú nastavené sadzby pre všetky krajiny EÚ.

Akú DPH systém nastaví pri produktoch so zníženou alebo odlišnou DPH pri nákupe na OSS?

V systéme v tejto chvíli nie je samostatné nastavenie pre rôzne sadzby DPH pri produktoch. V prípade, že ide o predaj potravín alebo iného tovaru do zahraničia, ktorý podlieha osobitným zákonom a má inú DPH, je možné vytvoriť samostatnú jazykovú verziu, samostatnú pobočku pre túto jazykovú verziu a nastaviť DPH pre každý produkt v tejto jazykovej verzii priamo.

Ako sa správa systém pri nákupe na registrovaného platcu DPH z iného členského štátu EU?

Ak objednávku vykonáva registrovaný platca DPH s platným IČ DPH, systém neuplatňuje OSS a postupuje sa ako doteraz podľa nastavenia pre tieto prípady. Vo väčšine prípadov sa teda pre takúto objednávku nastaví 0 % DPH.

 

Úprava objednávky v režime OSS

Objednávky, ktoré boli spracované v režime OSS, majú na záložke Súhrn DPH aktívne políčko Táto objednávka je v režime OSS so zástavou krajiny, ktorej sadzba DPH bola použitá.

Nastavenie objednávky v režime OSS | INTEO

Pre zrušenie OSS pre objednávku je potrebné odznačiť políčko Táto objednávka je v režime OSS. Systém vás následne vyzve na zadanie novej sadzby DPH, ktorá sa nastaví pre všetky produkty.

Pre aktivovanie režimu OSS na objednávke je potrebné označiť políčko Táto objednávka je v režime OSS. Po aktivácii vás systém vyzve na voľbu krajiny, ktorej sadzba sa následne automaticky uplatní pre položky objednávky.

TIP:

Aby ste v prehľade objednávok rýchlejšie identifikovali, ktorá z nich je zrealizovaná v režime One Stop Shop, nastavte si farebné zvýraznenie prostredníctvom funkcie Značky objednávok.

značky objednávky z One Stop Shop

 

K tejto téme odporúčame: