Kedy sa fakturujú služby Inteo?

1. Po objednaní služby INTEO sa prvá predfaktúra vystaví pri objednávke služby.

2. Druhá a každá ďalšia predfaktúra sa vystaví 15 dní pred začiatkom obdobia predplatného služby inteo.sk.
----------
Vážení klienti, 

v súvislosti so zákonom o DPH (o dani z pridanej hodnoty) č.222/2004 Z.z. je nutné, aby bol daňový doklad vystavený do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia = začiatku obdobie predplatného.

Keďže počet prípadov, kedy doba splatnosti nebola rešpektovaná, narastá, rozhodli sme sa:

  • Posunúť fakturáciu služieb o 15 dní skôr,
  • prosím upravte si pravidelné platobné príkazy o 15 dní skôr.

Príklad:
Objednávateľ má čerpať služby od 16.5.2010 do 16.6.2010:

  • Po "starom" sa vystavila predfaktúra za túto službu presne v deň čerpania služby - 15.5.2010.
  • Po "novom" sa vystaví predfaktúra za túto službu o 15 dní skôr - teda dňa 1.5.2010.

Objednávateľ faktúru uhradí napr. 5.5.2010. Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru s  "Dátumom vystavenia faktúry" a "Dátumom dodania služby" zhodným s dátumom úhrady: 5.5.2010. Obdobie predplatného je "16.5.2010 do 16.6.2010:".
----------

Otázka: Kedy sa prejaví skoršia fakturácia o 15 dní?

Skoršia fakturácia o 15 dní sa prejaví od druhej faktúry vystavenej po 11.6.2010.

----------

Otázka: Nie je problém že "Dátum vystavenia faktúry" a "Dátum dodania služby" sú skôr ako je uvedené obdobie na faktúre? Teda že faktúra je vystavená napr.1.1.2010 a obdobie je od 15.1.2010 do 15.2.2010?

Odpoveď od účtovníčky p.Vlasty Bystrickej: "Je to v poriadku, faktúra môže byť vystavená skôr ako je začiatok obdobia služby. Citujem § 19 ods.4 zák. o DPH: Ak je platba prijatá pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Zákon neustanovuje začiatok lehoty na vyhotovenie faktúry, to znamená že neexistuje zákaz vyhotovenia faktúry pred vznikom daňovej povinnosti. Zákon ustanovuje iba najneskorší možný termín na vyhotovenie faktúry. Platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

V prípade, ak platiteľ dane (Kros a.s.) vyhotovil faktúru na základe prijatej platby vopred, ktorá bola zaplatená vo výške 100 % ceny dohodnutej za dodanie služby (náš prípad), nie je povinný vyhotoviť pri dodaní služby ďalšiu faktúru.